Zwroty niesłusznych wywłaszczeń

Kancelaria Lexcarta zajmuje się sprawami dotyczącymi zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, które na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami mogą być uznane za bezprawne lub niezgodne z celem.

Prowadzimy postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne dotyczące zwrotu nieruchomości wywłaszczonych. Nasze starania nakierowane są w pierwszej kolejności na doprowadzenie do zwrotu nieruchomości, które nie zostały wykorzystane zgodnie z celem wywłaszczenia lub przejęcia. Zajmujemy się również dochodzeniem odszkodowań z tytułu bezprawnego wywłaszczenia, a także kwestią rozliczeń z tym związanych takich jak roszczenia z tytułu bez umownego korzystania z nieruchomości. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o stwierdzenie nieważności orzeczeń (decyzji) wywłaszczeniowych tak przed organami administracji, jak i przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA).

Prowadzimy także sprawy dochodzenia odszkodowań i innych roszczeń z tytułu :

  • zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, która prowadzi do utraty wartości nieruchomości;
  • utworzenia rezerwatów przyrody lub parków krajobraowych skutkującym zmniejszeniem wartości nieruchomości (art. 129 ustawy Prawo ochrony środowiska);
  • zajęcia nieruchomości pod budowę drogi publicznej;