Służebność przesyłu – odszkodowania

Kancelaria Prawna Lexcarta prowadzi sprawy związane z dochodzenie roszczeń wynikających ze służebości przesyłu.
Służebność przesyłu jest służebnością pozwalająca na umożliwienie prawnego uregulowania dostępu do cudzych nieruchomości, na której posadowione są przykładowo słupy niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia, przez które przechodzą napowietrzne linie energetyczne, sieci wodociągowe, gazowe oraz inne urządzenia – wybudowane i eksploatowane przez przedsiębiorstwa przesyłowe (np. wodociągowe, energetyczne).(art. 3051 kodeksu cywilnego).
Ustanowienie służebności przesyłu następuje na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który jest właścicielem urządzeń lub który zamierza takie urządzenia dopiero wybudować.
W rzeczywistości zdarzą się często, że jest to cała sieć urządzeń przesyłowych zlokalizowanych na nieruchomościach gruntowych. Ustanowienie następuje na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym.

Reprezentujemy w realizacji następujących uprawnień właścicieli nieruchomości:

  1. ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu;
  2. zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres 10 lat wstecz;

oraz dodatkowo w zleżności do charakteru sprawy:

  1. usunięcie urządzeń infrastruktury energetycznej z nieruchomości;
  2. przesunięcie urządzeń w inne miejsce nieruchomości;
  3. przeniesienie własności części gruntu, który został zajęty zabudową elektroenergetyczną;