Sprawy o zwrot z polisolokat będą łatwiejsze do wygrania po uchwale Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę, która utrąca argumentację często podnoszoną przez ubezpieczycieli występujących w roli pozwanych, jakoby z racji, że opłata likwidacyjna jest świadczeniem głównym, nie można stosować do niej przepisów o bezskuteczności zapisów umownych z powodu stosowania klauzul niedozwolnych na podstawie  art. 385(1) § 1.kc.

Uchwała
Sądu Najwyższego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
III CZP 51/19
UZASADNIENIE
Skład orzekający
Przewodniczący: Sędzia SN Karol Weitz.

Sędziowie SN: Anna Kozłowska (spr.), Krzysztof Strzelczyk.

Sentencja
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. K. przeciwko (…) Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. w W. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 24 stycznia 2020 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w S. postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt II Ca (…),

„Czy świadczenie wykupu, wypłacone przez ubezpieczyciela konsumentowi na podstawie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w związku z przedterminowym rozwiązaniem tej umowy, jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 3851 k.c.?”

podjął uchwałę:

Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 385(1) § 1 zd. 2 k.c.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin