REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. JUŻ W 24 H OD 1 STYCZNIA 2012 R.

 

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. JUŻ W 24 H

OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU.

 

 

Z dniem 1 stycznia 2012r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. 92, poz. 531), która wprowadza możliwość rejestracji spółki z o.o. w 24 godziny.

Niniejsza nowelizacja ma na celu przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nowela Kodeksu spółek handlowych stwarza również możliwość uniknięcia konieczności posługiwania się w obrocie konstrukcją spółki z o.o. „w organizacji”, która obecnie stanowi formę przejściową w okresie wydłużonego procesu rejestracji spółki

w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustawa wprowadza możliwość utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzorzec ten będzie udostępniony w systemie teleinformatycznym, zaś skorzystanie z niego przez założycieli spółki będzie czynnością fakultatywną. Obligatoryjną stanie się dopiero

w sytuacji kiedy założyciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyrażą wolę skorzystania z uproszczonego i przyspieszonego procesu rejestracji.

Dla tych, którym wzorzec nie będzie odpowiadał, będą mogli stosować dotychczasowy sposób sporządzania umowy spółki z o.o. i jej rejestracji, jednocześnie nie będąc związanymi postanowieniami wzorca umowy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła być zarejestrowana przy wykorzystaniu przedmiotowego wzorca, zaś wszelkie zmiany już po zarejestrowaniu będą mogły być dokonywane na zasadach ogólnych.

Zniesiony zostaje wymóg aktu notarialnego dla umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy. Jedynym wymogiem przy zgłoszeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej z wykorzystaniem wzorca umownego, będzie dołączenie sporządzonych na formularzach udostępnionych

w systemie teleinformatycznym: umowy spółki, listy wspólników oraz oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli wkłady zostały faktycznie wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mają być opatrzone podpisem elektronicznym.

Wszelkie zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, będą możliwe po zarejestrowaniu spółki.

Z chwilą rejestracji spółki z o.o., utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy, mają mieć do niej zastosowanie przepisy o spółce z o.o. niezależnie od trybu w jakim była ona zarejestrowana. Ponadto, w sprawach nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie będą miały ogólne wymagania dotyczące zakładania i rejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nowelizacja wyłącza możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych w celu powstania spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy. Ograniczenie to obejmuje jedynie okres do momentu dokonania wpisu spółki do rejestru, natomiast

w późniejszym okresie mogą być wnoszone wkłady również niepieniężne.

Ustawa zwalnia z obowiązku wnoszenia wkładu pieniężnego przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to również możliwe po uzyskaniu wpisu do rejestru, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty rejestracji spółki.

Niniejsza nowelizacja wprowadza jednodniowy termin na rozpoznanie wniosku

o wpis spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy, co niewątpliwie uprości i skróci postępowanie rejestrowe.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin