Przedawnienie roszczeń z polisolokat 10-cio letnie

W orzeczeniu z dnia 10 sieprnia 2018r. sygn. akt  III CZP 20/18  Sąd Najwyższy potwierdził, że przedawnienie roszczeń z tytułu zwortu wkładu z polisolokat przedawnia się w termnie 10 lat, a nie 3 lat.

SN udzielił odpowiedzi na pytanie prawnej zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie (V Ca 1630/17 ) o nastepującej treści:

„Czy na skutek uznania za klauzule abuzywne postanowień umownych dotyczących opłaty za wykup z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, roszczenie z tego tytułu przedawnia się z upływem lat trzech na podstawie art. 819 par. 1 k.c. czy też z upływem lat dziesięciu jako pochodzące z umowy o charakterze mieszanym (nienazwanej z elementami ubezpieczenia) czy też na podstawie art. 118 k.c. w związku z art. 405 k.c. i nast.?”

W ocenie Sądu Najwyższego decydującym dla przyjęcia 10 letniego okresu przedawnienia dla polisolokat jest to,   że w takich polisach jest więcej elementów inwestycyjnych niż ubezpieczeniowych. Roszczenia z tytułu ubezpieczeń przedawnianiają się bowiem w okresie 3 lat na podstawie art. 819 par. 1 k.c.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin