Dostałeś spadek albo darowiznę? Sprawdź czy zapłacisz podatek


Generalnie otrzymanie spadku lub darowizny objęte jest obowiązkiem podatkowym. Jednak ustawodawca przewidział pewne wyjątki i zwolnienia, w szczególności w przypadku gdy spadkodawcą lub darczyńcą jest osoba spokrewniona. Niemniej jednak uzyskanie zwolnienia podatkowego w tym przypadku wymaga dochowania pewnych czynności informacyjnych względem organu podatkowego. Chwilą powstania obowiązku podatkowego jest data uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku darowizny będzie to chwila złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego a w przypadku niezachowania tej formy – od chwili spełnienia świadczenia.

Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od tego, w której grupie osób się znajdujesz:

Grupa I – małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;

9637 zł – tyle wynosi kwota wolna od podatku dla grupy I

  1. Kwota nadwyżki do sumy 10 278 zł – podatek w wysokości 3%
  1. Kwota nadwyżki od 10 278 do 20 556 zł – podatek: 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
  1. Kwota nadwyżki ponad 20 556 zł – podatek: 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

Grupa II – zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);

7276 zł– kwota wolna od podatku dla grupy II

  1. Kwota nadwyżki do sumy 10 278 zł – podatek w wysokości 7%
  1. Kwota nadwyżki od 10 278 do 20 556 zł – 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
  1. Kwota nadwyżki ponad 20 556 zł – 1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Grupa III – pozostali nabywcy

4902 zł – kwota wolna od podatku dla grupy III

a.Kwota nadwyżki do sumy 10 278 zł – podatek w wysokości 12%

b. Kwota nadwyżki od 10 278 do 20 556 zł – 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł;

c. Kwota nadwyżki ponad 20 556 zł – 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową majątku nabytego przez spadkobiercę w drodze spadku z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku. Ta sama zasada dotyczy darowizny.

Jeśli nabyłeś spadek lub darowiznę o wartości wyższej nić kwota wolna od podatku musisz w ciągu miesiąca dnia powstania obowiązku podatkowego złożyć, we właściwym urzędzie skarbowym, zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

Na jego podstawie organ podatkowy wyda decyzję o wysokości podatku. Od otrzymania decyzji masz 14 dni na zapłatę podatku.

Jeśli umowa darowizny została zawarta a formie aktu notarialnego nie masz obowiązku składania tego zeznania podatkowego.

 

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla członków najbliższej rodziny

Jeśli nabyłeś spadek jako małżonek, zstępny (dziecko, wnuk, prawnuk), wstępny (rodzic, dziadek), pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha możliwe jest całkowite zwolnienie od podatku od spadków i darowizn.

Aby skorzystać z tej możliwości niezbędne jest zgłoszenie nabytego majątku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Musi to nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Dochowanie tego terminu jest bardzo ważne – jeśli nie dotrzymasz terminu będziesz zobowiązany do zapłaty podatku wg zasad dotyczących grupy I.

Jeśli na podstawie darowizny otrzymałeś środki pieniężne dodatkowym warunkiem jest udokumentowanie ich otrzymania

Zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego zwalnia i w tym przypadku z obowiązku dokonania zgłoszenia.

Niezwykle istotne jest że nabycie spadku w drodze sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie zwalnia z obowiązku dokonania zgłoszenia nabycia spadku do organu podatkowego. Brak zgłoszenia w terminie 6 miesięcy spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.


Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin

Add a Comment