Właściwość sądu w sprawach bankowych – zmiana przepisów

Z dniem 7 listopada 2019r. wchodzi w życie duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Wsród nowelizowanych przepisów znajduje się Art. 37 (2) kpc zgodnie z którym:
§ 1. Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego.

Wprowadzenie ww. regulacji powoduje poszerzenie właściwości przemiennej w sprawach o roszczenia z czynności bankowych przeciwko bankowi lub innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do dokonywania czynności bankowych. To samo dotyczy następców prawnych tych podmiotów. W sprawach tych powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Katalog spraw który ch dotyczyć może nowa opcja właściwości przemiennej sądu to nie tylko spory dotyczącej tzw. kredytów frankowych, ale także ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz polisolokat.

Teraz to powód decydował będzie, czy chce wytoczyć powództwo przeciwko bankowi przed sąd swojego miejsca zamieszkania, czy też przed sąd właściwy dla siedziby banku. Ma to ogromne znacznie szczególnie dla osób z mniejszych miejscowości, które do tej spory w sprawach przeciwko bankowi musiały kierować pozwy do Sądu Okręgowego w Warszawie, z uwagi na fakt, że większość dużych banków na siedzibę w stolicy. Jak wiadomo powodowało to dodatkowe koszty prowadzenia sprawy.

Być może umożliwienie wyboru sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda odciąży również duże sądy i przyczyni się do szybszego rozpoznawania spraw z zakresu czynności bankowych, w szczególności dotyczących tzw. kredytów frankowych.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin